TRP: Inflatie snel omhoog

De grondstoffenprijzen zijn hard gestegen sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Hierdoor zal de inflatie in de meeste landen de komende maanden zeer waarschijnlijk nog sneller stijgen. Aangezien de inflatie wereldwijd al hoog was voordat de invasie plaatsvond, neemt volgens Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price, de druk op de centrale banken om in te grijpen verder toe.

Moeten centrale banken het tempo van de monetaire verkrapping opvoeren? Dat lijkt logisch op het eerste gezicht, maar de impact van de stijgende grondstoffenprijzen bemoeilijkt het plaatje. Voor een energie-importerend land is een stijging van de olieprijs normaal gesproken een deflatoire schok. Hoewel de algemene inflatie stijgt zodra de stijging zich voordoet, is de plotselinge stijging van de invoerprijzen een negatieve ruilvoetschok die inkomsten aan de economie onttrekt. Na verloop van tijd leidt deze inkomensdrain tot een groeivertraging, die de druk op de arbeidsmarkt wegneemt en de loonstijging vertraagt. Aangezien de loondruk bepalend is voor de kerninflatie, is het misschien toch niet zo’n goed idee om het beleid te verkrappen als de loonstijging vertraagt.

Niet alle centrale banken kunnen onafhankelijk beleid voeren

De reactie van een centrale bank op stijgende grondstoffenprijzen hangt af van de vraag of zij in een land met een ontwikkelde markt (DM) of een land met een opkomende markt (EM) opereert en of dat land een grondstoffenimporteur of een grondstoffenexporteur is.

DM-landen reageren doorgaans anders op externe schokken dan EM-landen. DM-landen beschikken in het algemeen over gevestigde en geloofwaardige institutionele kaders, waaronder een onafhankelijke centrale bank. Een grotere institutionele veerkracht leidt tot een sterkere verankering van de inflatieverwachtingen. Dit verschaft de centrale bank beleidsautonomie: De centrale bank kan door de schokken in de algemene inflatie heenkijken, zonder zich al te veel zorgen te maken over de verankering van de inflatieverwachtingen en zonder bang te hoeven zijn voor destabiliserende kapitaaluitstromen.

De EM-landen hebben juist jonge institutionele kaders die vaak nog moeten bewijzen dat zij bestand zijn tegen politieke druk. Voor de bevolking van deze economieën is een lage en stabiele inflatie geen vanzelfsprekendheid. Hierdoor heeft de bevolking geleerd om, wanneer ongunstige externe schokken zich voordoen, te trachten de koopkracht te handhaven door Amerikaanse dollars te kopen.

Als inflatieschokken de opkomende markten treffen, zullen de centrale banken van deze landen zich dan ook zeer waarschijnlijk gedwongen zien de rente te verhogen om pijnlijke stijgingen van de inflatieverwachtingen en de daarmee gepaard gaande ontwrichtende kapitaaluitstroom te voorkomen. De mogelijkheid om door inflatieschokken heen te kijken is vrijwel afwezig, omdat er weinig beleidsautonomie is.

Wat de kapitaalstromen betreft, is een stijging van de grondstoffenprijzen voor grondstoffenimporteurs een negatieve ruilvoetschok die inkomsten aan de economie onttrekt en de activiteit afremt. De algemene inflatie kan aanvankelijk toenemen, maar na verloop van tijd zal de afnemende bedrijvigheid de inflatoire druk verminderen.

Voor grondstoffenexporteurs is een stijging van de grondstoffenprijzen een positieve ruilvoetschok die een inkomensmeevaller inhoudt. Hogere inkomsten verhogen de koopkracht van de consument, waardoor de economie groei. De bedrijvigheid neemt verder toe naarmate de forse stijging van de grondstoffenprijzen een toename van de investeringen in de mijnbouwsector teweegbrengt. De inflatoire druk neemt als gevolg van de stijgende grondstoffenprijzen ook toe, aangezien zowel de algemene inflatie toeneemt als een hoger niveau van economische activiteit tot extra loondruk leidt.

Hoe zullen centrale banken handelen?

Een stijging van de grondstoffenprijzen zal zeer waarschijnlijk resulteren in een hogere nominale inflatie en een positieve handelsschok voor een grondstoffen exporterend DM-land. De inkomensmeevaller zal op zijn beurt zeer waarschijnlijk de bedrijvigheid aanjagen en de kerninflatie opdrijven, wat zal resulteren in een ondubbelzinnig hawkish antwoord van de centrale bank.

De stijgende grondstoffenprijzen zullen waarschijnlijk ook leiden tot een positieve ruilvoetschok voor een EM-grondstoffen exporterend land. Net als bij de DM-grondstoffenexporteur zal de inkomensmeevaller waarschijnlijk de bedrijvigheid aanwakkeren en de kerninflatie opdrijven. De impuls van de centrale bank zal zeer waarschijnlijk havikachtig zijn en ze zal profiteren van het herstel van beleidsautonomie als de kapitaalstromen de stijging van de grondstoffenprijzen volgen.

Voor een EM-land dat grondstoffen importeert, zal een stijging van de grondstoffenprijzen waarschijnlijk leiden tot een hogere algemene inflatie en een negatieve ruilvoetschok. De daarmee gepaard gaande inkomensdaling zal waarschijnlijk de bedrijvigheid drukken, wat na verloop van tijd waarschijnlijk zal doorwerken in de kerninflatie. Het vooruitzicht van kapitaaluitstroom betekent waarschijnlijk dat de centrale bank een havikachtig standpunt zal innemen ondanks de verwachte vertraging van de economische bedrijvigheid. Met andere woorden, het ontbreken van beleidsautonomie zal de centrale bank dwingen een meer havikachtig beleid te voeren dan zij idealiter zou willen.

Ten slotte zal voor het grondstoffenimporterende DM-land de sterke stijging van de grondstoffenprijzen zeer waarschijnlijk resulteren in een hogere nominale inflatie en zal de negatieve ruilvoetschok de koopkracht uithollen, hetgeen na verloop van tijd de bedrijvigheid vermindert en een neerwaartse druk uitoefent op de kerninflatie. In dit geval zou de centrale bank echter dankzij haar relatief grote autonomie in staat moeten zijn een iets minder streng standpunt in te nemen dan haar uit grondstoffen geïmporteerde tegenhanger in de opkomende economieën.

Valutas grondstoffenproducerende DM-landen lijken sterk

Deze uiteenlopende beleidsreacties hebben een paar duidelijke implicaties voor obligatiebeleggers: In het gehele valutacomplex zouden beleggers over het algemeen de voorkeur moeten geven aan long posities in grondstoffen producerende DM-landen, zoals Australië, Noorwegen en Canada, gefinancierd door short posities in grondstoffen-importerende EM-landen en DM-landen, zoals Korea, de eurozone, het VK en Centraal-Europa. Interessant is dat de Amerikaanse dollar met een relatief neutrale oliehandelsbalans ongeveer in het midden van het peloton staat.

De meeste landen gaan de huidige inflatoire periode in met economieën die strengere financiële voorwaarden behoeven. Afgezien van de Europese Centrale Bank hebben de grondstoffenimporterende centrale banken van de DM-landen geen ruimte voor een significante dovish verschuiving. In de praktijk betekent dit dat, hoewel marginale beslissingen de voorkeur kunnen geven aan de dovish optie, de algemene beleidsrichting naar verwachting pas zal veranderen wanneer er een significante impact is op de economische bedrijvigheid.

Categorised in: Monetair, Research