Prinsjesdag 2020 – Europa wordt eerste kapitein klimaatschip

Op de valreep introduceerde het Kabinet afgelopen week een CO2 minimumheffing voor de 300 meest vervuilende bedrijven. Het beprijzen van CO2 emissie is de belangrijkste maatregel om de klimaatdoelen (49% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990) te behalen. Het nieuws kwam vlak voor de aankondiging van de Europese Commissie die morgen naar verwachting een Europees reductiedoel van 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990 aankondigt.

Met deze reductiedoelstelling van 55 procent besluit Europa om binnen het traject van het akkoord van Parijs te blijven waarin de aarde niet meer dan 1.5 graden opwarmt.

Global Emission Gap

Bron: Unep emissions gap report

Omdat bij de doorrekeningen van het klimaatakkoord al bleek dat de emissiereductiedoelstelling van 49 procent in 2030 ternauwernood gehaald zou worden, rijst de vraag hoe ver het beleid verwijderd is van een nog ambitieuzere 55% reductiedoelstelling.

Het huidige klimaatakkoord beoogt 55 Mton CO2 (equivalenten) te reduceren tussen 2020 en 2030. Wat de Europese Commissie van ons vraagt is om daarbovenuit nog 13,7 Megaton extra te reduceren. In totaal betekent dit een jaarlijkse reductie van rond de 6.8 Megaton.

Op het eerste oog lijkt deze reductiedoelstelling goed haalbaar. Het ziet er immers naar uit dat we de opzienbarende Urgenda rechtzaak die de Nederlandse overheid dwingt om al in 2020 25 procent emissiereductie te behalen, ook gaan halen. Maar schijn bedriegt. Het grootste deel van de emissiereductie sinds 2019 is namelijk veroorzaakt door exogene factoren zoals een warmer dan gebruikelijke winter, geïmporteerde schone energie uit Denemarken en uiteraard de pandemie.

Wanneer de economie weer terugkeert op het pre-corona groeipad – of daar zelfs bovenuit wordt gestuwd door stimuleringsmaatregelen gericht op bbp groei-, zal het zonder additioneel beleid waarschijnlijk niet tot de gewenste 55 procent emissiereductie in 2030 leiden.

Bronnen: ABN AMRO economisch bureau bewerking van: emissieregistratie.nl, Klimaatakkoord en Europese Commissie.

Het op Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstel voorziet in een Nederlandse CO2-heffing voor de industrie. Het tarief begint bij €30 per ton in 2021 en wordt elk jaar met €10,56 verhoogd. Van deze heffing kan een prikkel uitgaan om sneller te investeren in reductie. Verscheidene EU-lidstaten hebben al soortgelijke heffingen, zoals te zien is in het Carbon Pricing dashboard van de Wereldbank.

De EU-heffing binnen het emissiehandelssysteem ETS wordt van de Nederlandse heffing afgetrokken. De Nederlandse heffing legt dus eigenlijk een bodem onder het ETS. Tot 2024 worden bedrijven gecompenseerd voor de Nederlandse heffing waardoor de heffing tot die tijd nihil is.

Woensdag spreekt Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen het Europees Parlement toe. Naar verwachting zal ze in deze ‘State of the Union’ de nieuwe ambitie voor 55% reductie van de CO2-uitstoot bekend maken. Mogelijk komt er ook een minimumtarief in het ETS en een Europese invoerheffing op CO2. Met deze Europese stap naar voren is een belangrijk bezwaar tegen een Nederlandse heffing weggenomen. Het bezwaar kwam erop neer dat de Nederlandse taks het vestigingsklimaat zou aantasten en de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde bedrijven zou verzwakken. Nederland was dan ook een van de lidstaten die zich sterk maakte voor een meer ambitieuze EU-doelstelling.

De Europese klimaatkoers kan zorgen voor een snellere verduurzaming van de interne markt. Doordat er binnen Europa een gelijk speelveld blijft wordt het Nederlandse vestigingsklimaat niet of nauwelijks aangetast. Een eventuele invoerheffing kan bedrijven binnen de EU beschermen tegen grijze concurrentie van buitenaf. Bovendien kan een invoerheffing ook voor bedrijven buiten de EU een financiële prikkel zijn om de CO2-uitstoot te reduceren.

Het bericht Prinsjesdag 2020 – Europa wordt eerste kapitein klimaatschip verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: Economie, Research