Monex: Rentestijging zit herstel in de weg

De beleidsmakers van de ECB maken zich zorgen over de effecten van de stijgende obligatierente op de monetaire stimulans, meent Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe. De stijgende obligatierente weerspiegelt de verwachting van de markt dat de inflatie gaat oplopen.

Hoewel steile rentecurves normaliter een teken zijn van een reflatoir economisch klimaat, kan een snellere stijging dan gerechtvaardigd door het feitelijke herstel, de economische vooruitzichten in de weg zitten. De druk ligt nu op de schouders van de ECB, want niet of nauwelijks reageren op stijgende rendementen kan vraagtekens zetten bij de koers van het monetaire beleid en de algehele geloofwaardigheid van de ECB.

Interventies

Weliswaar intervenieerde de ECB vorige week mondeling, maar veel duidelijkheid werd daarmee niet verschaft. Economen wendden zich daarom tot het wekelijkse tempo van de steunaankopen van obligaties door de ECB om antwoorden te krijgen. Vorige week bleek echter het tempo van de steunaankopen vertraagd, maar volgens de ECB was de vertraging te wijten aan het grote aantal aflossingen op de leningen dat in diezelfde week had plaatsgevonden. Als echter rekening wordt gehouden met deze aflossingen en wordt uitgegaan van herbelegging, blijkt dat de totale obligatieaankopen nog steeds een vertraging vertonen. Dit suggereert dat de ECB de opwaartse druk op de rendementen door herziening van de inflatieverwachtingen door de markt over het hoofd heeft gezien. Deze softe reactie is in tegenspraak met het zeer ruime monetaire beleid dat de ECB tot dusver heeft gevoerd, en verhoogt de vrees dat de ECB haar beleid zal moeten aanscherpen als zij wil voorkomen dat de rendementen verder wordt opgedreven.

Donderdag 11 maart

De aandacht zal vooral uitgaan naar de komende beleidsvergadering op donderdag 11 maart, waarbij de markten zullen proberen te ontleden of de ECB haar belofte van een ruim monetair beleid in de toekomst zal nakomen. De ECB zal ook met de volgende reeks van macro-economische projecties komen, waarin de bijgewerkte vaccinatieplannen en de vooruitzichten op een economische heropleving later in het jaar tot uiting moeten komen. De ECB zal erop moeten wijzen dat de vooruitzichten op de korte termijn voor de inflatie onderhevig zijn aan een grotere volatiliteit als gevolg van basiseffecten, terwijl de vooruitzichten voor de kerninflatie op langere termijn in de lijn van de vorige prognoses zouden moeten blijven liggen.

Categorised in: Monetair, Research