Gas geven met investeringen in klimaat

In het post-Covid-19 tijdperk moeten de investeringen in klimaatverandering de volle aandacht krijgen die zij verdienen. Want als dit geen vaart krijgt, dan gaan we de gestelde doelen niet halen. De Nederlandsche Bank (DNB) signaleerde dit afgelopen voorjaar naar aanleiding van een onderzoek naar de financiële kant van de energietransitie. Haar conclusie is dat het niet snel genoeg gaat met de verduurzaming van de economie omdat (te)veel investeringen achterblijven. Dit kan zomaar flinke schade opleveren.

‘Drastic times call for drastic measures’

Ondanks de rappe reductie in de CO2-uitstoot gedurende de eerste fase van de pandemie in 2020, stegen de mondiale emissies weer vrij snel toen economieën eind 2020 weer op gang kwamen. Een pijnlijke constatering. Maar per saldo heeft de Covid-19-pandemie toch nog voor een reductie van 6% in de mondiale CO2-uitstoot gezorgd in 2020. In 2021 stoten we ons oude niveau weer uit, vrees ik.

Hoewel de Covid-19 verstoring in de vraag naar energie niet opzettelijk was, hebben de extreme pandemie-maatregelen – zoals lockdown, langdurig thuiswerken, gesloten grenzen – wel een eerste positieve kwantitatieve indicatie opgeleverd wat betreft CO2-reductiepotentieel. Wat Covid-19 ons heeft geleerd is dat de duurzamere en ambitieuzere klimaatactie om de uitstoot tot nul terug te brengen helemaal niet onhaalbaar is. Maar daarvoor is een flinke transformatie van onze industriële, energie- en transportsystemen nodig. En dat vergt investeringen. Veel investeringen.

Groen herstel en investeringen

Als onderdeel van het economische herstel van Covid-19 is ook gekozen voor noodzakelijk groene investeringen. Het is een goed uitgangspunt. Uit onderzoek van de Europese Investeringsbank (EIB) blijkt dat bedrijven in Europa zich meer bewust zijn van de impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsactiviteiten. De investeringsbereidheid neemt daarmee toe. Ook in Nederland.

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven is van mening dat de transitie een positieve invloed gaat hebben op de vraag en ook hun reputatie. Zij zien daarbij ook minder belemmeringen voor klimaatinvesteringen dan het EU-gemiddelde. Maar uiteindelijk is het aandeel bedrijven dat investeert of van plan is te investeren om klimaatrisico’s aan te pakken, lager dan het EU-gemiddelde. Het sluit deels aan op het DNB-onderzoek en vraagt om een concreet plan van aanpak. Daarbij is een regierol vanuit de overheid cruciaal.

Rol financiële sector

Het onderzoek van DNB geeft ook aan dat investeerders en financiers relatief moeilijk tot elkaar kunnen komen. Oorzaak hiervan is dat duurzame investeringen doorgaans meer kredietrisico’s met zich mee brengen, vanwege de hogere mate van onzekerheid, aldus DNB. Zo kennen bijvoorbeeld veel technologische innovaties op het gebied van duurzaamheid een onzekere terugverdientijd en een langere looptijd. Het maakt een duurzame business case alleen maar meer complexer.

Veel banken hebben zich echter als doel gesteld om klanten op weg te helpen met verduurzamen. Daarbij komt dat samenwerking in de hele keten de transitie naar een duurzamere wereld meer tractie geeft. Want het is en blijft een ingrijpend en continu proces dat veel kapitaal, investeringen en innovatieve oplossingen vereist. En in dit proces is een financiële sparringpartner met relevante sectorkennis en expertise over verduurzaming handig.

***********************************

ABN Amro Sustainable Energy & Recycling Team (SER-team)

Het doel van ABN AMRO Bank is: ‘Banking for Better: for generations to come’. ABN AMRO Bank gaat graag samen met u de uitdaging aan om vorm geven aan een duurzame toekomst, waarbij daadkracht, kwaliteit en creativiteit centraal staan. Speciaal hiervoor heeft ABN AMRO Commercial Banking binnen de sector Industrie het Sustainable Energy & Recycling Team opgericht. Dit team is gericht op het vinden van strategische oplossingen voor duurzame vraagstukken van Nederlandse bedrijven actief in de sectoren Energy & Recycling. Voor meer informatie neem contact op met Ralph van Kaam (Corporate Banker & Teamlead Sustainable Energy & Recycling ABN AMRO Bank) via ralph.van.kaam@nl.abnamro.com of via 06 – 511 150 99.

Deze column heeft op 13 september in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel: ‘gas geven met klimaatinvesteringen

Het bericht Gas geven met investeringen in klimaat verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Industrie, Research